Chuyên đề 08: Tổng ôn lớp 11

Bài học về Phản ứng hạt
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 53. Cấu tạo hạt nhân, hệ thức Einstein.

Bài 54. Năng lượng liên kết hạt nhân.

Bài 55. Phản ứng hạt nhân.(P1)

Bài 56. Phản ứng hạt nhân. (P2)

Bài 57. Phóng xạ. (P1)

Bài 58. Phóng xạ.(P2)

 

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận