Khóa IELTS CLC

IELTS KHÓA 1: KHÓA CƠ BẢN
IELTS KHÓA 1: KHÓA CƠ BẢN
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
5,000,000đ
4,200,000đ
IELTS KHÓA 2: KHÓA NỀN TẢNG
IELTS KHÓA 2: KHÓA NỀN TẢNG
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
7,300,000đ
6,200,000đ
IELTS KHÓA 3: KHÓA KHỞI ĐỘNG
IELTS KHÓA 3: KHÓA KHỞI ĐỘNG
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
11,000,000đ
10,500,000đ
IELTS KHÓA 4: KHÓA TĂNG TỐC
IELTS KHÓA 4: KHÓA TĂNG TỐC
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
10,000,000đ
9,100,000đ
IELTS KHÓA 5: KHÓA VỀ ĐÍCH
IELTS KHÓA 5: KHÓA VỀ ĐÍCH
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
10,000,000đ
9,100,000đ
IELTS KHÓA 6: KHÓA VỀ ĐÍCH
IELTS KHÓA 6: KHÓA VỀ ĐÍCH
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
10,000,000đ
9,100,000đ