HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343
{{ course.title }} GV: {{ course.teacher }} Môn: {{ cbo.subject }}
{{ course.title }} GV: {{ course.teacher }} Môn: {{ subject.subject }}
Đã chọn
{{ cartItem.course.title }} GV: {{ cartItem.course.teacher }} Học phí: {{ cartItem.course.sale_price }}

Tổng: {{ moneyShowing(cartTotal) }}
Ưu đãi Giảm: {{ moneyShowing(cartDiscountTotal) }}

Học phí: {{ moneyShowing(cartFinalTotal) }}

Bạn đồng ý với các điều khoản khi nhấn Gửi Đăng ký.
Bạn chưa chọn khóa học.