Chuyên đề 07: Phản ứng hạt nhân

Bài học về Phản ứng hạt
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 52. Cấu tạo hạt nhân, hệ thức Einstein.

Bài 53. Năng lượng liên kết hạt nhân.

Bài 54. Phản ứng hạt nhân.(P1)

Bài 55. Phản ứng hạt nhân. (P2)

Bài 56. Phóng xạ. (P1)

Bài 57. Phóng xạ.(P2)

 

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận