Chuyên đề 06: Lượng tử ánh sáng

Nội dung chuyên đề:  Bài 48. Hiện tượng quang điện ngoài (p1) Bai 49. Hiện tượng quang điện ngoài (p2) Bài 50. Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang. Bài
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 48. Hiện tượng quang điện ngoài (p1)

Bai 49. Hiện tượng quang điện ngoài (p2)

Bài 50. Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang.

Bài 51. Mẫu nguyên tử Bohr. Quang phổ nguyên tử Hidro. Laze

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận