Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
391 phút

B1 - Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
62 phút

B2 - Việt Bắc 30 câu đầu
71 phút

B3 - Việt Bắc 30 câu sau
65 phút

B4 - Việt Bắc phần cuối
44 phút

B5 - Việt Bắc phần cuối
44 phút

B6 - Cả bài Việt Bắc
44 phút

B7 - Phân tích hình tượng Sóng
61 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN