Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Toán 9 - Mục Tiêu Học Chương Trình Cơ Bản Chữa BT Sách Giáo Khoa

Phạm Hoài Thương

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1 phút

B1- Short Video
1 phút

28 phút

B1 - Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết
4 phút

B2 - Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài 17
2 phút

B3- Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài 18.
6 phút

B4- Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài 19.
7 phút

B5- Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài 20
7 phút

B6- Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Bài 22
2 phút

22 phút

B1 - Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Lý thuyết
2 phút

B2 - Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Bài 28 (SGK-18)
4 phút

B3- Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Bài 29 (SGK-19).
2 phút

B4- Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Bài 30 (SGK-19)
8 phút

B6- Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Bài 34 (SGK-19)
6 phút

29 phút

B1 - Căn bậc hai - Lý thuyết.
16 phút

B2- Căn bậc hai - Bài tập 1 (SGK -6).
4 phút

B3-Căn bậc hai - Bài tập 2 (SGK -6).
2 phút

B4- Căn bậc hai - Bài tập 4(SGK -6).
7 phút

39 phút

B1- Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Lý thuyết
16 phút

B2 - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 6 (SGK-10).
9 phút

B3- Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 7 (SGK-10).
1 phút

B4 - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 8 (SGK-10)
5 phút

B5 - Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức- Bai 9 (SGK-11).
3 phút

B6- Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 10 (SGK-11).
5 phút

34 phút

Bài 1 : Tập hợp, các phần tử của tập hợp
13 phút

B1 - Tập hợp các số tự nhiên - Mục tiêu bài học
1 phút

B2. Tập hợp các số tự nhiên- Kiến thức cần nhớ
9 phút

B3. Tập hợp các số tư nhiên - Dang 1
4 phút

B4. Tập hợp các số tự nhiên - Dang 2
3 phút

B5. Tập hợp các số tự nhiên - Dạng 3
4 phút

61 phút

B1 - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
11 phút

B2 - Đưa thừa số vào trong dấu căn
10 phút

B3 - Khử mẫu của biểu thức lấy căn.
21 phút

B4 - Trục căn thức ở mẫu
19 phút

21 phút

B1 - Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 1
3 phút

B2- Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 2
3 phút

B3- Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 3
3 phút

B4- Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 4
2 phút

B5 - Ứng dụng tỉ số lượng giác vào Toán thực tế - Bài 5.
5 phút

B6- Ứng dụng tỉ số lượng giác vào Toán thực tế -Bài 6
5 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN