Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Toán 9 - Mục Tiêu Học Chương Trình Cơ Bản Chữa BT Sách Giáo Khoa

Phạm Hoài Thương

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
347 phút

Bài 1.1 - Căn bậc hai - Lý thuyết.
16 phút

Bài 1.2- Căn bậc hai - Bài tập 1 (SGK -6).
4 phút

Bài 1.3-Căn bậc hai - Bài tập 2 (SGK -6).
2 phút

Bài 1.4- Căn bậc hai - Bài tập 4(SGK -6).
7 phút

Bài 2.1 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Lý thuyết
16 phút

Bài 2.2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 6 (SGK-10).
9 phút

Bài 2.3. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bai 7 (SGK-10).
1 phút

Bài 2.4. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài 8 (SGK-10)
5 phút

Bài 2.5. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức- Bài 9 (SGK-11)
3 phút

Bài 2.6. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài 10 (SGK-11).
5 phút

Bài 3.1. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Lý thuyết
4 phút

Bài 3.2. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Bài 17.
2 phút

Bài 3.3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Bài 18.mp4
6 phút

Bài 3.4. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Bài 19.
7 phút

Bài 3.5. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Bài 20.
7 phút

Bài 3.6 . Liên hệ giữa phép nhân và phép khai trương - Bài 22.mp4
2 phút

Bài 4.1. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Lý thuyết
2 phút

Bài 4.2. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Bài 28 (SGK-18).
4 phút

Bài 4.3. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Bài 29 (SGK-19).
2 phút

Bài 4.4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Bài 30 (SGK-19).
8 phút

Bài 4.5. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương - Bài 34 (SGK-19)
6 phút

Bài 5.1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
11 phút

Bài 5.2. Đưa thừa số vào trong dấu căn
10 phút

Bài 5.3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn
21 phút

Bài 5.4. Trục căn thức ở mẫu
19 phút

Bài 6.1- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 1 - Bài 1.
7 phút

Bài 6.2- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 1 - Bài 2.
7 phút

Bài 6.3- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 1 - Bài 3.
5 phút

Bài 6.4 - Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 2 - Bài 1.
4 phút

Bài 6.5- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 2 - Bài 2.
3 phút

Bài 6.6 - Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 2 - Bài 3.
10 phút

Bài 6.7- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai - Lọai 2 - Bài 4.
7 phút

Bài 7.1- Ôn tập chương I - Rút gọn biểu thức - Ví dụ 1.
11 phút

Bài 7.2- Ôn tập chương I - Rút gọn biểu thức - Ví dụ 2a,b,c.
11 phút

Bài 7.3- Ôn tập chương I - Rút gọn biểu thức - Ví dụ 2d,e,f.
11 phút

Bài 7.4 - Ôn tập chương I - Rút gọn biểu thức - Ví dụ 2g.
7 phút

Bài 8.1 - Ôn tập Chương I - Tính toán với căn - Ví dụ 1
10 phút

Bài 8.2 - Ôn tập Chương I - Tính toán với căn - Ví dụ 2.
9 phút

Bài 8.3 - Ôn tập Chương I - Tính toán với căn - Ví dụ 3.
9 phút

Bài 8.4 - Ôn tập Chương I - Tính toán với căn - Ví dụ 4.
9 phút

Bài 9.1- Ôn tập chương I - Phương trình chứa căn bậc hai - Ví dụ 1,2
12 phút

Bài 9.2- Ôn tập chương I - Phương trình chứa căn bậc hai - Ví dụ 3,4
9 phút

Bài 9.3- Ôn tập chương I - Phương trình chứa căn bậc hai - Ví dụ 5
4 phút

Bài 10.1. Hàm số bậc nhất - Kiến thức cần nhớ.
4 phút

Bài 10.2. Hàm số bậc nhất - Dạng 1.
7 phút

Bài 10.3. Hàm số bậc nhất - Dạng 2.
7 phút

Bài 10.4. Hàm số bậc nhất - Dạng 3.
5 phút

77 phút

Bài 1.1 - Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 1
3 phút

Bài 1.2 Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 2
3 phút

Bài 1.3 Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 3
3 phút

Bài 1.4 Ứng dụng tỉ số lượng giác vào toán thực tế - Bài 4
2 phút

Bài 1.5. Ứng dụng tỉ số lượng giác vào Toán thực tế - Bài 5.
5 phút

Bài 1.6 Ứng dụng tỉ số lượng giác vào Toán thực tế -Bài 6
5 phút

Bài 2.1 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Mở đầu.
3 phút

Bài 2.2 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Kiến thức cần nhớ.
11 phút

Bài 2.3 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Ví dụ 1.
11 phút

Bài 2.4 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Ví dụ 2.
10 phút

Bài 2.5 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Ví dụ 3.
11 phút

Bài 2.6 - Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Ví dụ 4.
10 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN