HOTLINE: 099.658.2839

Chia sẻ:

DGNLC(HCM) - Chuyên đề Đánh giá Năng lực ĐHQG Hồ Chí Minh

Giảng viên: GV Mclass
1,800,000đ 1,500,000đ 17% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Lớp 12 Video: 115 bài giảng Thời lượng: 3856 phút
Hotline: 099.658.2839

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
115 bài giảng
3856 phút
0 phút
ĐỀ DGNL SỐ 1
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 1
ĐỀ DGNL SỐ 2
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 2
ĐỀ DGNL SỐ 3
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 3
ĐỀ DGNL SỐ 4
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 4
ĐỀ DGNL SỐ 5
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 5
ĐỀ DGNL SỐ 6
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 6
ĐỀ DGNL SỐ 7
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 7
ĐỀ DGNL SỐ 8
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 8
ĐỀ DGNL SỐ 9
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 9
ĐỀ DGNL SỐ 10
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 10
ĐỀ DGNL SỐ 11
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 11
ĐỀ DGNL SỐ 12
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 12
ĐỀ DGNL SỐ 13
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 13
ĐỀ DGNL SỐ 14
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 14
ĐỀ DGNL SỐ 15
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 15
ĐỀ DGNL SỐ 16
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 16
ĐỀ DGNL SỐ 17
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 17
ĐỀ DGNL SỐ 18
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 18
ĐỀ DGNL SỐ 19
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 19
ĐỀ DGNL SỐ 20
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 20
ĐỀ DGNL SỐ 21
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 21
ĐỀ DGNL SỐ 22
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 22
ĐỀ DGNL SỐ 23
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 23
ĐỀ DGNL SỐ 24
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 24
ĐỀ DGNL SỐ 25
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 25
ĐỀ DGNL SỐ 26
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 26
ĐỀ DGNL SỐ 27
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 27

227 phút

Bài tập tự luyện Bài 1
ĐA Bài tập tự luyện Bài 1
16 phút

Bài tập tự luyện Bài 2
ĐA Bài tập tự luyện Bài 2
27 phút

Bài tập tự luyện Bài 3
ĐA Bài tập tự luyện Bài 3
27 phút

Bài tập tự luyện Bài 4
ĐA Bài tập tự luyện Bài 4
29 phút


519 phút
0 phút

198 phút


26 phút

35 phút

35 phút

18 phút

25 phút

293 phútTags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN