ôn luyện

Chuyên đề 08: Tổng ôn lớp 11
03
07
0
Bài học về Phản ứng hạt
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,
Chuyên đề 07: Phản ứng hạt nhân
05
06
0
Bài học về Phản ứng hạt
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,
Chuyên đề 06: Lượng tử ánh sáng
05
06
0
Nội dung chuyên đề:  Bài 48. Hiện tượng quang điện ngoài (p1) Bai 49. Hiện tượng quang điện ngoài (p2) Bài 50. Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang. Bài
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,