Chuyên đề 05. Sóng ánh sáng

Nội dung chuyên đề:  Bài 44. Các tính chất cơ bản,hiện tượng khúc xạ, tán sắc ánh sáng. Bài 45. Giao thoa ánh sáng tia đơn sắc. Bài 46. Giao thoa với hai, ba tia
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 44. Các tính chất cơ bản,hiện tượng khúc xạ, tán sắc ánh sáng.

Bài 45. Giao thoa ánh sáng tia đơn sắc.

Bài 46. Giao thoa với hai, ba tia đơn sắc.

Bài 47. Thang sóng điện từ. Các loại quang phổ.

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận