Chuyên đề 04. Dao động điện từ

Nội dung chuyên đề:  Bài 41. Mạch dao động LC (P1: các đại lượng cơ bản và phương trình dao động) Bài 42. Mạch dao động LC (P2: Thời gian dao động mạch LC.
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 41. Mạch dao động LC (P1: các đại lượng cơ bản và phương trình dao động)

Bài 42. Mạch dao động LC (P2: Thời gian dao động mạch LC. Năng lượng mạch LC.)

Bài 43. Sóng điện từ. Truyền thông bằng sóng điện từ.

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận