Chuyên đề 02. Sóng cơ

Nội dung chuyên đề:  Bài 20. Sóng cơ, sự truyền sóng cơ. Bài 21. Sóng cơ và mối liên hệ với đường tròn pha. Bài 22. Giao thoa sóng. (P1 – Lý thuyết cơ
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 20. Sóng cơ, sự truyền sóng cơ.

Bài 21. Sóng cơ và mối liên hệ với đường tròn pha.

Bài 22. Giao thoa sóng. (P1 – Lý thuyết cơ bản)

Bài 23. Giao thoa sóng. (P2 – Phương trình giao thoa)

Bài 24. Giao thoa sóng. (P3 – Tính số cực đại cực tiểu)

Bài 25. Sóng dừng. (P1 – Lý thuyết)

Bài 26. Sóng dừng. (P1 – Các dạng bài tập cơ bản)

Bài 27. Sóng âm

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận