Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 164 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 KTHK111 Kiểm tra học kì 1 - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
2 DĐTCMT2 Chương 3. Dòng điện trong các môi trường - Đề 2 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
3 DĐTCMT1 Chương 3. Dòng điện trong các môi trường - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
4 KTMT02 Kiểm tra 1 tiết - Đề 2 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
5 KTMT01 Kiểm tra 1 tiết - Đề 1 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
6 CSNT17 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 17 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
7 CSNT16 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 16 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
8 CSNT15 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 15 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
9 CSNT14 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 14 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
10 CSNT13 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 13 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
11 CSNT12 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 12 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
12 CSNT11 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 11 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
13 CSNT10 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 10 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
14 CSNT09 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 9 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
15 CSNT08 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 8 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
16 DĐKĐ2 Chương 2: Điện tích. Điện trường - Đề 2 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
17 CSNT07 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 7 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
18 CSNT06 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 6 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 14/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
19 CSNT05 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 5 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
20 CSNT04 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 4 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
21 DĐKĐ1 Chương 2: Điện tích. Điện trường - Đề 1 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
22 B6DKT116 Bộ 6 đề kiểm tra chương 1 - Đề 6 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
23 B6DKT115 Bộ 6 đề kiểm tra chương 1 - Đề 5 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
24 CSNT03 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 3 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 11/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
25 CSNT02 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 2 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 10/06/2022 Lớp 12 Làm Đề