Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 164 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 KTMTC123 Kiểm tra một tiết chương 1, 2 - Đề 3 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
2 KTMTC122 Kiểm tra một tiết chương 1, 2 - Đề 2 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
3 KTMTC121 Kiểm tra một tiết chương 1,2 - Đề 1 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
4 SC2 Chương 2: Sóng cơ - Đề 2 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
5 SC1 Chương 2: Sóng cơ - Đề 1 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
6 DĐC5 Chương 1: Dao động cơ - Đề 5 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
7 DĐC4 Chương 1: Dao động cơ - Đề 4 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
8 DĐC3 Chương 1: Dao động cơ - Đề 3 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
9 DĐC2 Chương 1: Dao động cơ - Đề 2 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
10 DĐC1 Chương 1: Dao động cơ - Đề 1 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
11 Dđư Đ 29/06/2022 Làm Đề
12 KTHK24 Kiểm tra học kì 2 - Đề 4 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
13 KTHK23 Kiểm tra học kì 2 - Đề 3 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
14 KTHK22 Kiểm tra học kì 2 - Đề 2 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
15 KTHK2 Kiểm tra học kì 2 - Đề 1 Vật Lý Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
16 MVCDCQH1 Chương 7. Mắt và các dụng cụ quang học - Đề 1 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
17 KXAS2 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 2 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
18 KXAS1 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 1 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
19 KTMTC454 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 4 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
20 dgnll1 ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – LẦN 1 Toán Phạm Hoài Thương 15/06/2022 Lớp 9 Làm Đề
21 KTMTC453 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 3 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
22 KTMTC452 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 2 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
23 KTMTC45 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
24 B70LTC4 Bộ 70 câu lí thuyết Chương 4 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
25 TT01 Chương 4: Từ trường - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề