Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động - Văn 2K3

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
300 phút
320 phút

B1 - Vĩ Dạ - Chiều tối - Vội vàng
73 phút

B2 - Từ ấy - Tràng Giang
48 phút

B3 - Chuyên đề đọc hiểu
49 phút

B4 - Chuyên đề nghị luận xã hội
54 phút

B5 - Tây Tiến khổ 1 - 2
49 phút
TÂY TIẾN.docx  

B6 - Tây Tiến Khổ 3 - 4
47 phút
TÂY TIẾN.docx  

242 phút

B1 - Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
62 phút

B2 - Việt Bắc 30 câu đầu
71 phút
VIỆT BẮC.docx  

B3 - Việt Bắc 30 câu sau
65 phút
VIETBAC FULL.docx  

B4 - Việt Bắc phần cuối
44 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN