Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

KHÓA TỪ VỰNG SKG

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

Khóa học được tặng khi đăng ký khóa học livestream 2k3 cùng cô Phí Thị Bích Ngọc

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Hiểu được các từ vựng mới của cuốn SKG cũ và cuốn SKG mới của BGD.
  • Dễ dàng nhớ được với số lượng từ vựng đồ sộ.
  • Phản ứng nhanh khi sử dụng tiếng anh nhuần nhuyễn
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
386 phút

1.1 Unit 1 - HOME LIFE
60 phút
home-life.pdf  

1.2 Unit 1 - HOME LIFE
60 phút
home-life.pdf  

Đọc + Dịch bài đọc Unit 1 - Home Life
15 phút

1.3 Unit 1 - SGK mới - LIFE STORIES
60 phút
unit1.1.jpg  

1.4 Unit 1 - SGK mới - LIFE STORIES
60 phút
unit1.5.jpg  

Đọc + Dịch đoạn văn READING SKILL - UNIT 1: LIFE STORIES P1
18 phút

Đọc + Dịch đoạn văn READING SKILL - UNIT 1: LIFE STORIES P2
58 phút

1.5 TỔNG KẾT TỪ VỰNG UNIT 1 - HOME LIFE + UNIT 1 - LIFE STORIES
55 phút

80 phút

2.1 Unit 2 - SGK cơ bản - CULTURAL DIVERSITY
43 phút

2.2 Unit 2 - SGK cơ bản - CULTURAL DIVERSITY
37 phút
unit 2.2  

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề Ôn tập thi cuối kỳ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN