Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động - Toán 2K3

Nguyễn Văn Thế

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
19 bài giảng
450 phút
567 phút

Buổi 1 - Casio đạo hàm buổi 1 (P1)
96 phút

Buổi 2 - Casio đạo hàm buổi 1 (P2)
10 phút

Buổi 3 : Casio đạo hàm buổi 1 (P3)
87 phút

Buổi 4 - Casio đạo hàm buổi 2 (P1)
92 phút

Buổi 5 - Casio đạo hàm buổi 2 (P2)
64 phút

Buổi 6 - Casio góc - khoảng cách buổi 1.
42 phút

Buổi 7 - Casio góc - khoảng cách buổi 2.
67 phút

Buổi 8 - CASIO XÁC ĐỊNH GÓC BUỔI 2
91 phút

Buổi 9 - XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH DÀNH CHO 2K3 YẾU HÌNH
7 phút

Buổi 10 - PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỰC HAY DÀNH CHO 2K3
11 phút

744 phút

Buổi 1: Đề 1 tổng ôn HK2 Toán 11
75 phút

Buổi 2 : Đề 2 tổng ôn HK2 Toán 11
101 phút

Buổi 3 : Đề 3 tổng ôn HK 2 Toán 11
30 phút

Buổi 4 : Đề 4 tổng ôn HK 2 Toán 11( P1)
97 phút

Buổi 5 : Đề 4 Tổng Ôn HK 2 Toán 11( P2)
111 phút

Buổi 6 - Đề 5 tổng ôn HK2 Toán 11.
106 phút

Buổi 7 - Đề 6 tổng ôn HK2 Toán 11.
79 phút

Buổi 8 - Đề khảo sát HK2 Toán 11 cho 2k3 Phần 1
84 phút

Buổi 9 - Đề khảo sát HK2 Toán 11 cho 2k3 Phần 2
61 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN