Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán

Nguyễn Văn Thế

GIỚI THIỆU

Khóa học chia làm 8 phần chính:

Phần I: cách sử dụng thành thạo máy tính CASIO

Phần II: Hàm Số

Phần III: Lũy thừa - Hàm số - Mũ logarit

Phần IV:  Nguyên Hàm - Tích phân

Phần V: Số phức

Phần VI: Hệ tọa độ OXYZ

Phần VII: Thể tích

Phần VIIII: Trụ - Nón - Cầu

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Hiểu rõ được bản chất của từng chương, nắm bắt nhanh nhận biết các phần đã học để áp dụng công thức nhanh nhất từng câu hỏi.
  • Dễ dàng xử lý các bài toán chuẩn theo cấu trúc BGD đề ra.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
65 bài giảng
6850 phút
1222 phút

B1: Hướng dẫn dùng CASIO 580VNX
150 phút
Bí kíp giải nhanh 580VNX  

B2: BÍ KÍP CASIO LƯỢNG GIÁC BẰNG 580VNX
135 phút

B3: CASIO Hình học không gian Phần 1
113 phút

B4: CASIO Hình học không gian phần 2
166 phút

B5: Skill Giải Nhanh Lượng Giác phần 1
106 phút

B6: Skill Giải Nhanh Lượng Giác Phần 2
91 phút

B7: Skill Giải Nhanh Lượng Giác Phần 3
109 phút

B8: Skill Giải Nhanh Lượng Giác Phần 4
128 phút

B9: Skill Giải Nhanh Lượng Giác Phần 5
123 phút

B10: Skill Giải Nhanh Lượng Giác Phần 6
101 phút

2057 phút

B1: Hàm số Phần 1
86 phút

B2: Hàm Số Phần 2
103 phút

B3: Hàm Số Phần 3
121 phút

B4: Hàm Số Phần 4.1
108 phút

B5: Hàm Số Phần 4.2
112 phút

B6: Hàm Số Phần 5
63 phút

B7: Hàm Số Phần 6.1
120 phút

B8: Hàm Số Phần 6.2
120 phút

B9: Hàm Số Phần 7
109 phút

B10: Hàm Số Phần 8
90 phút

B11: Hàm Số Phần 9.1
113 phút

B12: Hàm Số Phần 9.2
143 phút

B13: Hàm Số Phần 10.1
111 phút

B14: Hàm Số Phần 10.2
111 phút

B15: Hàm Số Phần 11.1
139 phút

B16: Hàm Số Phần 11.2 + 12
113 phút

B17: Hàm Số Phần 13
128 phút

B18: Hàm Số Phần 13 bổ sung lần 1
70 phút

B19: Hàm Số Phần 13 bổ sung lần 2
97 phút

443 phút

B1: Lũy thừa - Mũ - Logarit Phần 1
108 phút

B2: Lũy thừa - Mũ - Logarit Phần 2
84 phút

B3: Lũy thừa - Mũ - Logarit Phần 3 + 4 + 5
50 phút

B4: Lũy thừa - Mũ - Logarit Phần 6.1
110 phút

B5: Lũy thừa - Mũ - Logarit Phần 6.2
91 phút

763 phút

B1: Nguyên Hàm - Tích phân Phần 1
138 phút

B2: Nguyên Hàm - Tích phân Phần 2
77 phút

B3: Nguyên Hàm - Tích phân Phần 3.1
Ngày phát hành: 03/11/2019
125 phút

B4: Nguyên Hàm - Tích phân Phần 3.2
110 phút

B5: Nguyên Hàm - Tích phân Phần 4
180 phút

B6: Ứng dụng Nguyên Hàm - Tích phân
133 phút

356 phút

B1: Số phức Phần 1
90 phút

B2: Số phức Phần 2 + 3
114 phút

B3: Số phức buổi bổ sung 1
10 phút

B4: Số phức buổi bổ sung 2
142 phút

445 phút

B1: Hệ tọa độ OXYZ Phần 1
95 phút

B2: Hệ tọa độ OXYZ Phần 2
101 phút

B3: Hệ tọa độ OXYZ Phần 3
91 phút

B4: Hệ tọa độ OXYZ buổi bổ sung 1
68 phút

B4: Hệ tọa độ OXYZ buổi bổ sung 2
90 phút

929 phút

B1: Góc - Khoảng cách Phần 1.1
144 phút

B2: Góc - Khoảng cách Phần 1.2
11 phút

B3: Góc - Khoảng cách Phần 2.1
156 phút

B4: Góc - Khoảng cách Phần 2.2
152 phút

B5: Góc - Khoảng cách Phần 3.1
159 phút

B6: Góc - Khoảng cách Phần 3.2
153 phút

B7: Góc - Khoảng cách Phần 3.3
154 phút

635 phút

B1: Thể tích Phần 1
116 phút

B2: Thể tích Phần 2.1
150 phút

B3: Thể tích Phần 2.2
144 phút

B4: Trụ - Nón - Cầu Phần 1 + 2
118 phút

B5: Trụ - Nón - Cầu Phần 3
107 phút

Tags: LIVE G - Tổng Ôn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN