Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Audio Sinh Học thầy Trương Công Kiên

Trương Công Kiên

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
13 bài giảng
68 phút
68 phút

B1: động vật

B2: Thực vật

B3: ADN, ARN, Protein, Phân bào

B4: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

B5: Đột biến số lượng NST, mối quan hệ gen với môi trường

B6: Điều hòa hoạt động gen - đột biến gen -NTS và đột biến cấu trúc NST

B7: Di truyền học ở người

B8: Ứng dụng di truyền học

B9: Quá trình hình thành loài

B10: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

B11: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

B12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

B13: Hệ sinh thái

Tags: Thực chiến phòng thi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN