Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3

Trương Công Kiên

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
469 phút

B1 - GEN - ADN - MÃ DI TRUYỀN - VÀ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT
68 phút

B2 - Nhân đôi ADN
10 phút

B3 - Cấu trúc của ARN và mã di truyền
10 phút

B4 - Phiên mã và dịch mã
42 phút

B5 - Điều hòa hoạt động gen 1
58 phút

B6 - Điều hòa hoạt động gen 2 + lý thuyết ĐBG
82 phút

B7 - Đột biến gen
76 phút

B8 - Bổ trợ lý thuyết ADN
53 phút

B9 - Tổng ôn đột biến GEN
10 phút

B10 - Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào
10 phút

B11 - Đột biến cấu trúc NST
10 phút

B12 - Đột biến lệch bội
10 phút

B13 - Đột biến đa bội
10 phút

B14 - Bài tập tổng hợp về đột biến lệch bội, đa bội
10 phút

B15 - Tổng ôn về đột biến NST
10 phút

410 phút

B1 - Di truyền Menden (P1)
10 phút

B2 - Thi online - Di truyền Menden (P1)
10 phút

B3 - Di truyền Menden (P2)
10 phút

B4 - Thi online - Di truyền Menden (P2)
10 phút

B5 - Di truyền tương tác gen (P1)
10 phút

B6 - Thi online - Di truyền tương tác gen (P1)
10 phút

B7 - Di truyền tương tác gen (P2)
10 phút

B8 - Thi online - Di truyền tương tác gen (P2)
10 phút

B9 - Tổng ôn về di truyền Menden, tương tác gen
10 phút

B10 - Di truyền hoán vị gen (P1)
10 phút

B11 - Thi online Di truyền hoán vị gen (P1)
10 phút

B12 - Di truyền hoán vị gen (P2)
10 phút

B13 - Thi online - Di truyền hoán vị gen (P2)
10 phút

B14 - Tổng ôn về hoán vị gen
10 phút

B14 - Tổng ôn về hoán vị gen
10 phút

B15 - Xác định bản đồ di truyền (Chỉ thi HSG, không thi ĐH)
10 phút

B16 - Di truyền liên kết giới tính
10 phút

B17 - Thi online - Di truyền liên kết giới tính
10 phút

B18 - Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường dến sự biểu hiện gen
10 phút

B19 - Thi online - Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường dến sự biểu hiện gen
10 phút

B20 - Tổng ôn về liên kết giới tính, di truyền ngoài NST và ảnh hưởng của môi trường
10 phút

B21 - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
10 phút

B22 - Thi onlinr - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P1)
10 phút

B23 - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P2)
10 phút

B24 - Thi online - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P2)
10 phút

B25 - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P3)
10 phút

B26 - Thi online Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P3)
10 phút

B27 - Ôn tập quy luật di truyền (P1)
10 phút

B28 - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P4)
10 phút

B29 - Thi online - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P4)
10 phút

B30 - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P5)
10 phút

B31 - Thi online - Ôn tập lí thuyết tổng hợp về QLDT (P5)
10 phút

B32 - Ôn tập quy luật di truyền (P2)
10 phút

B33 - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P6)
10 phút

B34 - Thi online - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P6)
10 phút

B35 - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P7)
10 phút

B36 - Thi online - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P7)
10 phút

B37 - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P8)
10 phút

B38 - Thi online - Ôn tập tổng hợp quy luật di truyền (P8)
10 phút

B39 - Ôn tập quy luật di truyền (P3)
10 phút

B40 - Kiểm tra chương 2
10 phút

80 phút

B1 - Di truyền và quần thể (P1)
10 phút

B2 - Thi online - Di truyền và quần thể (P1)
10 phút

B3 - Di truyền và quần thể (P2)
10 phút

B4 - Thi online - Di truyền và quần thể (P2)
10 phút

B5 - Bài tập nâng cao về di truyền quần thể
10 phút

B6 - Thi online - Bài tập nâng cao về di truyền quần thể
10 phút

B7 - Di truyền quần thể
10 phút

B8 - Bồi dưỡng HSG về di truyền quần thể
10 phút

80 phút

B1 - Tạo giống bằng biến dị tổ hợp
10 phút

B2 - thi online - Tạo giống bằng biến dị tổ hợp
10 phút

B3 - Tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào
10 phút

B4 - Thi online - Tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào
10 phút

B5 - Tạo giống bằng công nghệ gen
10 phút

B6 - Thi online - Tạo giống bằng công nghệ gen
10 phút

B7 - Ứng dụng di truyền vào chọn giống
10 phút

B8 - Kiểm tra quần thể và chọn giống
10 phút

130 phút

B1 - Di truyền y học
10 phút

B2 - Thi online - Di truyền y học
10 phút

B3 - Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
10 phút

B4 - Thi online - Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
10 phút

B5 - Bài tập di truyền tư vấn
10 phút

B6 - Thi online - Bài tập di truyền tư vấn
10 phút

B7 - Bài tập phả hệ (P1)
10 phút

B8 - Thi online - Bài tập phả hệ (P1)
10 phút

B9 - Bài tập phả hệ (P2)
10 phút

B10 - Thi online - Bài tập phả hệ (P2)
10 phút

B11 - Bài tập phả hệ
10 phút

B12 - Tổng ôn di truyền P1
10 phút

B13 - Tổng ôn di truyền P2
10 phút

210 phút

B1 - Bằng chứng tiến hóa và thuyết tiến hóa tổng hợp
10 phút

B2 - thi online - Bằng chứng tiến hóa và thuyết tiến hóa tổng hợp
10 phút

B3 - Các nhân tố tiến hóa (P1)
10 phút

B4 - Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P1)
10 phút

B5 - Các nhân tố tiến hóa (P2)
10 phút

B6 - Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P2)
10 phút

B7 - Tổng ôn tiến hóa P1
10 phút

B8 - Loài và các cơ chế cách li
10 phút

B9 - thi online - Loài và các cơ chế cách li
10 phút

B10 - Quá trình hình thành loài mới (P1)
10 phút

B11 - Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P1)
10 phút

B12 -Quá trình hình thành loài mới (P2)
10 phút

B13 - Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P2)
10 phút

B14 - Tổng ôn tiến hóa P2
10 phút

B15 - Nguồn gốc sự sống
10 phút

B16 - Thi online - Nguồn gốc sự sống
10 phút

B17 - Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
10 phút

B18 - Thi online - Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
10 phút

B19 - Phát sinh loài người
10 phút

B20 - thi online - Phát sinh loài người
10 phút

B21 - Kiểm tra tiến hóa
10 phút

260 phút

B1 - Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
10 phút

B2 - Thi online - Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
10 phút

B3 - Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
10 phút

B4 - thi online - Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
10 phút

B5 - Các đặng trưng cơ bản của quần thể (P1)
10 phút

B6 - Thi online - Các đặng trưng cơ bản của quần thể (P1)
10 phút

B7 - Các đặng trưng cơ bản của quần thể (P2)
10 phút

B8 - Thi online - Các đặng trưng cơ bản của quần thể (P2)
10 phút

B9 - Biến động số lượng cá thể của quần thể
10 phút

B10 - Thi online - Biến động số lượng cá thể của quần thể
10 phút

B11 - Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
10 phút

B12 - Thi online - Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
10 phút

B13 - Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
10 phút

B14 - Thi online - Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
10 phút

B15 - Diễn biến sinh thái
10 phút

B16 - Thi online - Diễn biến sinh thái
10 phút

B17 - Các thành phần của Hệ sinh thái
10 phút

B18 - Thi online - Các thành phần của Hệ sinh thái
10 phút

B19 - Trao đổi vật chất trong Hệ sinh thái
10 phút

B20 - Thi online - Trao đổi vật chất trong Hệ sinh thái
10 phút

B21 - Chu trình sinh địa hóa
10 phút

B22 - Thi online - Chu trình sinh địa hóa
10 phút

B23 - Dòng năng lượng trong Hệ sinh thái
10 phút

B24 - Thi online - Dòng năng lượng trong Hệ sinh thái
10 phút

B25 - Ôn tập về Sinh thái quần xã và Hệ sinh thái
10 phút

B26 - Thi online - Ôn tập về Sinh thái quần xã và Hệ sinh thái
10 phút

90 phút

B1 - Ôn tập chương 1 (Chỉ thi THPT QG CHƯƠNG I)
10 phút

B2 - Thực vật P1
10 phút

B3 - Thực vật P2
10 phút

B4 - Thực vật P3
10 phút

B5 - Thi online - Thực vật
10 phút

B6 - Động vật P1
10 phút

B7 - Động vật P2
10 phút

B8 - Động vật P3
10 phút

B9 - Thi online - Động vật
10 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN