Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng ôn - Toán

Nguyễn Văn Thế

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
21 bài giảng
2165 phút
283 phút

B1 - Chủ đề 1 các dạng toán lớp 11 buổi 1
133 phút

B2 - Chủ đề 1 các dạng toán lớp 11 buổi 2
150 phút

1882 phút

B5 - Chủ đề 2 Đồ thị hàm hợp buổi 1
90 phút

B6 - Chủ đề 2 đồ thị hàm hợp buổi 2.1
18 phút

B7 - Chủ đề 2 đồ thị hàm hợp buổi 2.2.
185 phút

B8 - Chủ đề 2 đồ thị hàm hợp buổi 3
107 phút

B9 - Chủ đề 2 (Update1) ĐB, NB hàm số chứa tham số
68 phút

B10 - Chủ đề 2 (Update2) Nhận diện đồ thị hàm số
116 phút

B11 - Chủ đề 2(Update 30 nghiệm của phương trình hàm hợp
126 phút

B12 - Chủ đề 2 (Update 4) Min Max hàm số chứa tham số M.
118 phút

B13 - CHỦ ĐỀ 3 HÀM SỐ, MŨ, LOGARIT KHÓ BUỔI 1
106 phút

B14 - CHỦ ĐỀ 3 HÀM SỐ, MŨ, LOGARIT KHÓ BUỔI 2
91 phút

B15 - CHỦ ĐỀ 3 HÀM SỐ, MŨ, LOGARIT KHÓ BUỔI 3
117 phút

B16 - CHỦ ĐỀ 3 (UPDATE 1) TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ MŨ - LOGARIT
115 phút

B17 - CHỦ ĐỀ 3 (UPDATE 2) PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT KHÓ
18 phút

B18 - CHỦ ĐỀ 4 - TÍCH PHÂN KHÓ BUỔI 1
114 phút

B19 - CHỦ ĐỀ 4 - TÍCH PHÂN KHÓ BUỔI 2
139 phút

B20 - CHỦ ĐỀ 4 - TÍCH PHÂN KHÓ BUỔI 3
91 phút

B21 - CHỦ ĐỀ 5 - SỐ PHỨC KHÓ
142 phút

B22 - CHỦ ĐỀ 8 - TỈ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 1
110 phút

B23 - CHỦ ĐỀ 8 - TỈ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 2
11 phút

Tags: LIVE G - Tổng Ôn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN