Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng ôn - Sinh

Trương Công Kiên

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
1066 phút
421 phút

Buổi 1 - Đề thực vật tổng ôn phần 1
50 phút

Buổi 2 - Đề Thực Vật Tổng Ôn Phần 2
49 phút

Buổi 3: Đề lý thuyết sinh thái
45 phút

Buôi 4: Đề lý thuyết tiến hóa
55 phút

Buổi 5 : Phiên mã - dịch mã
10 phút

Buổi 6 - Đột biến gen Phần 1
62 phút

Buổi 7 - Đột biến gen phần 2
62 phút

Buổi 8 - Chữa đề tiến hóa sinh thái thi onl lần 10
88 phút

645 phút

B1 - Chữa đề lý thuyết (7) - NST
43 phút

B2 - Chữa đề lý thuyết (8) - NST
23 phút

B3 - Chữa đề lý thuyết (9) - NST
10 phút

B4 - Chữa đề lý thuyết (10) - NST
10 phút

B5- Chữa đề số 20 Thi KSCL AND - NST.
49 phút

B6- Tổng ôn lý thuyết chương 1( sửa lỗi hay sai).
76 phút

B7- Chuyên đề cơ chế di truyền biến dị.
85 phút

B8 - Chống liệt môn sinh Đề 1
56 phút

B9 - Chống liệt môn sinh Đề 2
100 phút

B9 - Chống liệt môn sinh Đề 2
100 phút

B10 - Chữa đề 11 - NST - Cấu trúc - Số lượng
55 phút

B11 - Chữa đề 12 - NST - Cấu trúc - Số lượng
38 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN