Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng ôn - Lý

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
11 bài giảng
941 phút
562 phút

Buổi 1: Tổng ôn 11 - Điện tích - Điện trường - Tụ điện - Công của lực điện
141 phút

Buổi 2: Tổng ôn 11- Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường
129 phút

Buổi 3: Tổng ôn 11 - Dòng điện trong các môi trường + từ trường
124 phút

Buổi 4: Tổng ôn 11- Cảm ứng điện từ - khúc xạ AS
61 phút

Buổi 5: Tổng ôn 11 - Cảm ứng điện từ - khúc xạ AS
107 phút

120 phút

Buổi 1: Tổng ôn 12 - Dao động cơ học
110 phút

Buổi 2: Tổng ôn 12 - Dao động cơ học
10 phút

259 phút

Buổi 1: Tổng ôn 12 - Điện xoay chiều P1
17 phút

Buổi 2 :Tổng ôn 12- Điện xoay chiều P2
12 phút

Buổi 3 :Tổng Ôn 12- Điện Xoay Chiều P3
120 phút

Buổi 4: Tổng ôn 12 Dao động và sóng điện từ
110 phút

Tags: LIVE G - Tổng Ôn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN