Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng ôn - Tiếng Anh

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
16 bài giảng
1203 phút
1203 phút

B1 - Tổng hợp thì P1
85 phút

B2 - Chuyên đề tìm lỗi sai
49 phút

B3 - Chương trình chống liệt cấp tốc môn Tiếng Anh- B1
131 phút

B4 - Tổng hợp thì P1
82 phút

B5 - Từ loại buổi 1 P1
35 phút

B6 - Từ loại buổi 1 P2
6 phút

B8 - Từ loại buổi 2
59 phút

B9 - Từ loại Buổi 3
87 phút

B10 - Chức năng giao tiếp P1
96 phút

B11 - Tổng ôn ngữ âm - trọng âm
70 phút

B12 - Chức năng giao tiếp P2
87 phút

B13 - Tổng ôn giới từ
69 phút

B14 - CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P3
95 phút

B15 - TỔNG ÔN NGỮ PHÁP P1
112 phút

B16 - TỔNG ÔN NGỮ PHÁP P2
62 phút

B17- TỔNG ÔN NGỮ PHÁP CHỌN LỖI SAI
78 phút

Tags: LIVE G - Tổng Ôn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN