Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động - Lý 2K3

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
803 phút

Buổi 1 - Khúc xạ ánh sáng + phản xạtoàn phần.
102 phút

Buổi 2 - [LIVE S - 01] Kiến thức nền tảng 01 - Động học chất điểm.
121 phút

Buổi 3 - [LIVE S - 02] Kiến thức nền tảng 01 - Tổng hợp lực
18 phút

Buổi 4 - [LIVE S - 03] Kiến thức nền tảng 01-Chuyển động ném ngang
93 phút

Buổi 5 - [LIVE S - BUỔI 4] Các định luật bảo toàn - nhiệt lượng
92 phút

Buổi 6: Đề thi thử học kì 2
101 phút

Buổi 7 - Cảm ứng điện từ - khúc xạ ánh sáng
84 phút

Buổi 8 - Tổng ôn thấu kính - mắt
94 phút

Buổi 9 - Tổng ôn học kì 2 lớp 11
98 phút

654 phút

Buổi 1 - Thấu kính
99 phút

Buổi 2 - Từ trường
33 phút

Buổi 3 - Lực từ
84 phút

Buổi 4 - Cảm ứng điện từ
109 phút

Buổi 5 - [LIVE S - BUỔI 4] Điện tích điện trường.
86 phút

Buổi 6 - Từ trường lực từ.
83 phút

Buổi 7 - Ôn học kì 2k3 - đề số 4.
82 phút

Buổi 8 - Chữa đề thi thử học kì 2.
78 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN