Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Live vip vật lý 11

Bạch Văn Kiêu

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
50 phút

Buổi 1 : Lí thuyết – ví dụ vận dụng
10 phút

Buổi 2: Phương pháp giải các dạng bài tập (Dạng 1: Tính các đại lượng trong công thức/Dạng 2 : Tính số điện tích (+),(-) . Xác định dấu của điện tích)
10 phút

Buổi 3: Dạng 3 : Tích cực tương tác của nhiều điện tích tác dụng lên một điện tích/Dạng 4 : Tìm điều kiện để điện tích Q0 nằm cân bằng
10 phút

Buổi 4 : Ôn tập trắc nhiệm – tự luận
10 phút

Buổi 5 : Live ôn tập
10 phút

50 phút

Buổi 1 : Lí thuyết – ví dụ vận dụng
10 phút

Buổi 2: Phương pháp giải sách và bài tập (Dạng 1: Tình điện truờng do một điện tích/ Dạng 2 : Tính cường độ điện tích tổng hợp do nhiều điện tích điểm gây ra)
10 phút

Buổi 3: Dạng 3 : Xác định vị trí cường độ điện trường. Tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau
10 phút

Buổi 4 : Ôn tập trắc nhiệm – tự luận
10 phút

Buổi 5 : Live ôn tập
10 phút

Tags: Khối Lớp 11

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN