Thực chiến phòng thi - Hóa học 2K2

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
21 bài giảng
0 phút
1816 phút

BUỔI 1. DẠNG 1-2
Ngày phát hành: 26/06/2020
123 phút

BUỔI 2. DẠNG 3-4
Ngày phát hành: 29/06/2020
128 phút

BUỔI 3. DẠNG 5-6
Ngày phát hành: 30/06/2020
85 phút

BUỔI 4. DẠNG 7
Ngày phát hành: 30/06/2020
127 phút

BUỔI 5. ĐỀ 01
Ngày phát hành: 03/07/2020
65 phút

BUỔI 6. DẠNG 8
Ngày phát hành: 06/07/2020
89 phút

BUỔI 7. DẠNG 9-10-11
Ngày phát hành: 07/07/2020
10 phút

BUỔI 8. DẠNG 12
Ngày phát hành: 07/07/2020
110 phút

BUỔI 9. CHUYÊN BẾN TRE
Ngày phát hành: 10/07/2020
114 phút

BUỔI 10. CHUYÊN SƯ PHẠM LẦN 2
Ngày phát hành: 13/07/2020
78 phút

BUỔI 11. DẠNG 13
Ngày phát hành: 14/07/2020
85 phút

BUỔI 12. DẠNG 14 - 15
Ngày phát hành: 14/07/2020
58 phút

BUỔI 13. SỞ VĨNH PHÚC LẦN 2
Ngày phát hành: 17/07/2020
78 phút

102 phút

BUỔI 15. DẠNG 16 - 17 - 18 - 19.
Ngày phát hành: 21/06/2020
103 phút

BUỔI 16 - ĐỀ SỞ CẦN THƠ.
Ngày phát hành: 21/07/2020
80 phút

BUỔI 17. ĐỀ SỞ GIA LAI
Ngày phát hành: 24/07/2020
111 phút

BUỔI 18. DẠNG 20-21-22
Ngày phát hành: 27/07/2020
75 phút

BUỔI 19. ĐỀ CHUYÊN TUYÊN QUANG
Ngày phát hành: 27/07/2020
68 phút

BUỔI 20. ĐỀ CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
Ngày phát hành: 27/07/2020
127 phút

Tags: Thực chiến phòng thi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm