Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE T - Luyện đề - Hóa

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
53 bài giảng
5677 phút
1919 phút

Buổi 1: Đề 01+ 02 - 2 đề ăn chắc 8 điểm
157 phút

Buổi 2 :Đề 03+ 04 - 2 đề ăn chắc 8 điểm
154 phút

Buổi 3 : Đề lí thuyết 01+ 02
143 phút

Buổi 4: Đề 05 - Đề ăn chắc 8 điểm
140 phút

Buổi 5: Đề chuẩn số 01
153 phút

Buổi 6: Đề chuẩn 02
162 phút

Buổi 7: Đề lí thuyết 03+04
106 phút

Buổi 8: Đề chuẩn số 03
154 phút

Buổi 9 : Đề lý thuyết 05+06
84 phút

Buổi 10: Đề chuẩn 04
163 phút

Buổi 11 : Đề lý thuyết 05+06
94 phút

Buổi 12: Đề chuẩn số 05
158 phút

Buổi 13: Đề chuẩn số 06
133 phút

Buổi 14: Lý thuyết 05
118 phút

1650 phút

Buổi 15 : Đề chuẩn số 07
181 phút

Buổi 16: Lý thuyết 06
128 phút

Buổi 17: Đề chuẩn số 08
143 phút

Buổi 18: Lý thuyết 07
143 phút

Buổi 19: Đề chuẩn số 09
193 phút

Buổi 20 : Lý thuyết 08
121 phút

Buối 21: Đề chuẩn số 10
154 phút

Buổi 22: Đề chuẩn số 11
158 phút

Buổi 23: Lý thuyết 09
10 phút

Buổi 24: Đề chuẩn số 12
10 phút

Buổi 25: Lý thuyết 10
112 phút

Buổi 26: Đề chuẩn số 13
137 phút

Buổi 27: Đề 1 hộp bộ đề
160 phút

2108 phút

Buổi 28: Đề chuẩn cấu trúc BGD 01
162 phút

Buổi 29: Đề chuẩn cấu trúc BGD 02
162 phút

Buổi 30 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 03
152 phút

Buổi 31 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 04
152 phút

Buổi 32: Đề chuẩn cấu trúc BGD 05
136 phút

Buổi 33 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 06
128 phút

Buổi 34 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 07
10 phút

Buổi 35 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 08
151 phút

Buổi 36 : Đề chuẩn cấu trúc BGD 09
136 phút

BUỔI 37: ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC BGD 10
147 phút

BUỔI 38: ĐỀ CHUYÊN PBC- NGHỆ AN
96 phút

BUỔI 39: ĐỀ CHUYÊN KHTN LẦN 2
90 phút

BUỔI 40: ĐỀ CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
110 phút

Buổi 41 - Đề chuyên Biên Hòa.
154 phút

Buổi 42 - Đề sở Bắc Ninh
92 phút

Buổi 43 - Đề liên trường Nghệ An
132 phút

BUỔI 44 - ĐỀ CHUYÊN SƯ PHẠM.
98 phút

Tags: LIVE T - Luyện Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN