Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Live vip hóa học 11

Nguyễn Xuân Ngọc | MClass | 7 năm

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
1 bài giảng
25 phút
25 phút

BÀI 1 - Sự điện li
Ngày phát hành: 20/04/2021
25 phút
Đề
Đáp án

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

Tags: LIVE S - START Khối Lớp 11

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN