Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động - Hóa 2K3

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
300 phút
767 phút

BUỔI 1 - HIDROCACBON - phần 1
101 phút

BUỔI 2 - HIDROCACBON - phần 2
94 phút

BUỔI 3 - ANCOL
110 phút

BUỔI 4 - ANĐEHIT
66 phút

BUỔI 5 - AXIT CACBOXYLIC
79 phút

BUỔI 5 - AXIT CACBOXYLIC
79 phút

BUỔI 6 - CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 04
76 phút

BUỔI 7 - CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 06
85 phút

Buổi 8- Chữa đề thi HK2 đề 07.
77 phút

463 phút

Buổi 1 - Thi thử học kì 2 hóa 11 só 03.
107 phút

Buổi 2 - Thi thử học kì 2 hóa 11 số 04.
113 phút

Buổi 4 - Thi thử học kì 2 hóa 11 số 06.
103 phút

Buổi 5 - Thi thử HK 2 hóa 11 số 07.
73 phút

Buổi 6 - Tổng ôn các dạng Hóa 11 trong đề THPTQG.
67 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN