Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Tiếng Anh

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
62 bài giảng
4439 phút
4439 phút

Bài 1 :Chuyên đề 1 - Từ loại ( Buổi 1)
73 phút

Bài 1 :Chuyên đề 1 - Từ loại ( Buổi 2)
63 phút

Bài 2: Chuyên đề 2 - Tổng hợp thì - Buổi 1
97 phút

Bài 2: Chuyên đề 2 - Tổng hợp thì - Buổi 2
100 phút

Chữa chi tiết 1 đề - Test 17
84 phút

Bài 3: Chuyên đề 3 - To V , V-ing( Buổi 1)
92 phút

Bài 3: Chuyên đề 3 - To V , V-ing( Buổi 2)
88 phút

Bài 3: Chuyên đề 3 - To V , V-ing( Buổi 3)
94 phút

Bài 4: Chuyên đề 4 - Giới từ (Buổi 1)
96 phút

Bài 4 : Chuyên đề 4 - Giới từ ( Buổi 2)
75 phút

Bài 5: Sự hòa hợp giữa S - V ( Buổi 1)
88 phút

Bài 5: Sự hòa hợp giữa S - V ( Buổi 2)
96 phút

Bài 6: Chuyên đề 6 - Câu so sánh ( Buổi 1)
98 phút

Bài 6: Chuyên đề 6 - Câu so sánh (Buổi 2)
94 phút

Bài 7: Chuyên đề 7 - Liên từ ( Buổi 1 - Video 1)
40 phút

Bài 7: Chuyên đề 7 - Liên từ ( Buổi 1 - Video 2)
62 phút

Bài 7 : Chuyên đề 7 - Liên từ ( Buổi 2)
92 phút

Chữa chi tiết đề tổng hợp số 3 ( Phần 1)
32 phút

Bài 8 : Chuyên đề 8 - Ngữ âm ( Buổi 1)
83 phút

Bài 8 : Chuyên đề 8 - Ngữ âm ( Buổi 2)
66 phút

Chữa từ đồng nghĩa - trái nghĩa
63 phút

Bài 9: Chuyên đề 9 - Trọng âm ( Buổi 1)
92 phút

Bài 9: Chuyên đề 9 - Trọng Âm ( Buổi 2)
90 phút

Bài 10: Chuyên đề 10 - Câu điều kiện ( Buổi 1 - Video 1)
39 phút

Bài 10 : Chuyên đề 10 - Câu điều kiện ( Buổi 1 - Video 2)
49 phút

Bài 10 : Chuyên đề 10 - Câu điều kiện ( Buổi 2)
97 phút

Bài 11 : Chuyên đề 11 - Mệnh đề quan hệ ( Buổi 1)
10 phút

Bài 11 : Chuyên đề 11 - Mệnh đề quan hệ (Buổi 2)
95 phút

Bài 11 : Chuyên đề 11 - Mệnh đề quan hệ ( Buổi 3)
68 phút

Bài 12: Chuyên đề 12 - Câu trực tiếp , câu gián tiếp ( Buổi 1 - Video 1)
30 phút

Bài 12: Chuyên đề 12 - Câu trực tiếp , câu gián tiếp ( Buổi 1 - Video 2)
69 phút

Bài 12: Chuyên đề 12 - Câu trực tiếp , câu gián tiếp (Buổi 2)
10 phút

Bài 13: Chuyên đề 13 - đảo ngữ ( Buổi 1)
85 phút

Bài 13: Chuyên đề 13 - đảo ngữ ( Buổi 2)
98 phút

Chữa đề kiểm tra năng lực 2k2
77 phút

Chữa đề Test 16
82 phút

Chữa đề thi thử đại học ngày 25/10
100 phút

Chữa đề kiểm tra định kì tháng 10/2019 Mclass
10 phút

Chữa đề kiểm tra định kì tháng 11/2019 Mclass
94 phút

Bài 14: Chuyên đề 14 - Chữa lỗi sai
96 phút

Bài 15: Chuyên đề 15 - Viết lại câu
44 phút

Chữa đề thi thử Lí Thái Tổ 2019-2020
69 phút

Bài 16 : Chuyên đề 16 : Câu giao tiếp
98 phút

Bài 19 : Chuyên đề 19 - Bài tập về cấu tạo từ ( Buổi 1)
79 phút

Bài 19 : Chuyên đề 19 - Bài tập cấu tạo về từ ( Buổi 2)
71 phút

Chữa kiểm tra định kì tháng 01/2020 Mclass
68 phút

Bài 20 : Chuyên đề 20 - Tìm câu đồng nghĩa ( Buổi 1)
81 phút

Bài 20 : Chuyên đề 20 - Tìm câu đồng nghĩa ( Buổi 2)
64 phút

Bài 21: Chuyên đề 21 - Kết hợp câu ( Buổi 1 - Video 1)
10 phút

Bài 21: Chuyên đề 21 - Kết hợp câu ( Buổi 1 - Video 2)
72 phút

Bài 21: Chuyên đề 21 - Kết hợp câu ( Buổi 2)
75 phút

Buổi 22: Chuyên đề 22 - Tụng kinh từ vựng ( Buổi 1)
76 phút

Buổi 22 : Chuyên đề 22 - Tụng kinh từ vựng ( Buổi 2)
76 phút

Chữa đề kiểm tra định kì 02/2020 Mclass
79 phút

Bài 24: Phrasal Verb
10 phút

Bài 14: Chuyên đề 14 -Chữa lỗi sai buổi 2
125 phút

Bài 23 : Chuyên đề 23 - Từ trái nghĩa ( Buổi 2.2)
52 phút

Bài 25: Chuyên đề câu chủ động, bị động ( Buổi 1)
85 phút

Bài 25: Chuyên đề câu chủ động, bị động ( Buổi 2)
113 phút

Bài 26: 80 cấu trúc câu phải nhớ - Buổi 1
105 phút

Bài 26: 80 cấu trúc phải nhớ - Buổi 2
10 phút

Bài 26 : Tổng hợp ngữ pháp trong đề thi THPTQG 2016-2019
10 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN