Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động -Anh 2K3

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
796 phút

B1 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ I
61 phút

B2 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ II
68 phút

B3 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ III
67 phút

B4 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ II
85 phút

B5 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ V
70 phút

B6 - Mệnh đề quan hệ phần 1
85 phút

B7 - Mệnh đề quan hệ Phần 2
92 phút

B8 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ VI
65 phút

B9 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ VII.
128 phút

B10 - ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH ĐỀ VIII
75 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN